KVKK

FİNAGOTECH İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz A Finans Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“FİNAGOTECH” veya “FİRMA”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işliyor aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu metin ile veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve böylelikle https://www.finagotech.com.tr/ (“İnternet sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak hakkında siz İnternet sitesi ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, Kişisel verileriniz;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusu Firmamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu FİRMA’nın meşru menfaatleri için zorunlu olması,

Açık rızanızın bulunması

hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda belirtilen amaçlarla;

FİRMA’nın Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri ve Şubeleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler,

Yine FİRMA’nın iştirakleri, destek hizmeti kuruluşları, işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan başvurular, üye işyerleri ve POS’ları, piyasa istihbaratı, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT,

İnternet sitesinin ziyaret etmeniz; İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, müşteri memnuniyet anketi ve iş başvuru formu  ve İnternet sitesi üzerinden doldurulan bilgilerle

‘info@finagotech.com.tr’  aracılığıyla

Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından firmamız kullanımına açılan her türlü sistemler,

Ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar,

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından firmamız kullanımına açılan; Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Elektronik Rehin sistemleri, internet siteleri, medya, sosyal medya, çağrı merkezi, mobil uygulamalar,

Genel Müdürlük, birimler, bölge müdürlükleri ve şubelere ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar,

Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve swift,

FİRMA’ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular ve görüşmeler

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanmak suretiyle işlenmektedir.

VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi İsim ve Soyisim,TCKN,VKN,Müşteri No
İletişim Verisi E-posta Adresi
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi ziyaretinize ilişkin bağlantı/çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi,IP adresi,internet protokolü,kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi
Pazarlama Verisi Kullanılabilecek çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler
Diğer Bilgiler Özgeçmiş Bilgileri

Tabloda yer alan kişisel verileriniz;

Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,

    Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,

    İnternet sitesinin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,

    Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterilerimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere FİRMA’mızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,

    Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,

Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistemimizde kayıt altında tutulması,

Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,

Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

    Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; GGI’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GGI’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)    Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla GGI sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusu : A Finans Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Telefon Numarası : +90 (216) 208 14 88

E-Posta: info@finagotech.com.tr

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: afinans@hs02.kep.tr

İnternet adresi : https://www.finagotech.com.tr/

Açık adres : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:127 B/17 – Şişli/İSTANBUL